Hmoob

Koj puas siv sij hawm nrog ib tug me nyuam?

Koj puas yog neeg laus los sis ib tug tub ntxhais hluas uas zov me nyuam?

  • Koj puas tu koj cov me nyuam xeeb ntxwv, cov lawm ntxhais, lawm tub, kwv tij nus muam los sis cov muam npawg thaum lawv niam txiv mus ua hauj lwm?
  • Koj puas pab zov koj tus phooj ywg los sis tus neeg zej zog ib tug me nyuam?

Koj yog ib tug neeg tseem ceeb rau cov me nyuam no.

Koj yeej hlub lawv. Koj pov hwm lawv. Koj pab lawv kawm.

Muaj neeg coob heev zoo li koj uas tab tom zov me nyuam.

Cov pog yawg, niam dab laug, dab laug, cov kwv tij nus muam hlob, thiab tsev neeg cov phooj ywg zoo li koj yog cov uas feem ntau pab zov me nyuam hauv Minnesota.

Ob feem peb ntawm Minnesota cov me nyuam uas muaj 12 xyoos rov hauv muaj ib tug neeg hauv tsev neeg los sis ib tug phooj ywg uas zov lawv. Ze li ib nrab cov me nyuam tsis siv lwm txoj kev zov me nyuam los sis tsis tshuav siv tej kev pab ntawd.

Tej zaum cov kwv tij thiab cov phooj ywg yuav zov ntau hnub hauv ib lim piam, los sis ib ob hnub xwb. Tej zaum yuav them lawv. Coob tug tsis yuav nyiaj li.

Feem ntau niam txiv xav muaj neeg uas lawv paub thiab tso siab rau los zov lawv me nyuam ces lawv thiaj xaiv cov neeg zoo li koj.

Ib txhia lub koom haum hu qhov no ua “kev lam zov me nyuam” vim nws tsis tas muaj ib daim lais xees (English) los ntawm lub xeev. Muaj tej kev kawm ntawv rau cov neeg zov me nyuam uas tsis muaj lais xees los pab tej yim neeg uas txais qhov CCAP.

Ib txhia pawg neeg hauv nroog hu qhov no ua “tsev neeg, phooj ywg thiab neeg zej zog kev pab zov me nyuam.”  Yog lub npe uas peb yuav siv.

yog ib chaw website uas Minnesotas lub Rooj Tsav Xwm rau Kev Kawm Ntawv tsim los qhia txog niam txiv kev qhuab qhia me nyuam, cov ntaub ntawv thiab lwm yam uas pab koj cov me nyuam loj hlob, kawm tau zoo txij thaum yug los mus txog lub tsev kawm ntawv high school.