Tej Yim Neeg uas Muaj Tub Rog

Pab Niam Txiv uas Muaj Tub Rog Muaj Sij Hawm So, Zov Me Nyuam Tej lub Sij Hawm

Tej Yim Neeg uas Muaj Tub Rog uas tsim nyog tau yuav txais 8-16 xuab moos kev zov me nyuam tsis sau nqi ntawm Tej Yim Neeg uas Muaj Tub Rog.

Txoj Kev Pab Zov Cov Me Nyuam Tub Rog, Kev Pab Them Nqi, Kev Txhawb Pab Zov Me Nyuam Puv Sij Hawm

Tej yim neeg hauv txhua pawg tub rog uas rau xa mus rau lwm lub teb chaws txais kev pab zov me nyuam puv sij hawm los sis ib nrab sij hawm.

Pab Niam Txiv uas Muaj Tub Rog Muaj Sij Hawm So

Cov niam txiv uas ua tub rog, nej yuav ua dab tsi yog tias nej muaj sij hawm so me ntsis?

Peb thov caw koj los so thaum uas koj cov me nyuam muaj kev lom zem hauv ib qho chaw zov me nyuam zoo.

Tsim nyog peb txhawb pab koj li no!

Koj koog zej zog ris koj txiaj vim koj txi ntau yam thiab peb koom tes nrog tej qhov chaw zov me nyuam los pab kom koj tau dim pa me ntsis. Cia li them koj tej nqi, khiav mus ua ub ua no los sis so me ntsis los tau.

Tej Yim Neeg txais dab tsi?

Tej Yim Neeg uas Muaj Tub Rog uas tsim nyog tau yuav txais 8-16 xuab moos rau kev zov me nyuam txhua lub hli rau txhua tus me nyuam uas muaj hnub nyoog 12 xyoos rov hauv.

Leej Twg Tsim Nyog Tau?

Rau koj, koj tus khub los sis tus Neeg Saib Xyuas yog yuav tsim nyog tau kev "Pab Niam Txiv uas Muaj Tub Rog Muaj Sij Hawm So," koj yuav tsum yog ib tug nram qab no:

 • Accessions Command Army Recruiter
 • ROTC Cadet Cadre (Cov Neeg Qhuab Qhia)
 • Drill Sergeants

Los sis

 • Deployed Army National Guard
 • Deployed Army Reserve ib tug tub rog. Accessions Command

Kuv yuav ua li cas thiaj pib?

Thov tiv tauj mus rau koj lub koom haum saib xyuas Kev Zov Me Nyuam tej Kev Pab & Kev Qhia Tawm nyob ntawm 888-291-9811 yog xav tau xov xwm thiab ntaub ntawv uas qhia txog tej chaw zov me nyuam uas koom qhov kev pab no.

cov ntawv (PDF)

Pawg Tub Rog Qhov Chaw Zov Me Nyuam

Tej Yim Neeg txais dab tsi?

Tej yim neeg uas tsim nyog tau yuav txais kev pab them nqi zov me nyuam puv sij hawm los sis ib nrab sij hawm. Cov niam txiv uas siv Pawg Tub Rog Qhov Chaw Zov Me Nyuam tej kev pab yuav tau them ib qho nyiaj ntxiv (co-pay).

Leej Twg Tsim Nyog Tau?

Pawg Tub Rog Qhov Chaw Zov Me Nyuam (OMCC) yog rau tej Yim Neeg uas muaj:

 • Cov tub rog uas muaj ntawv txib mus pab ntaus rog nram qab no:
  • Operation Iraqi Freedom (OIF)
  • Operation Enduring Freedom (OEF)
  • Global War on Terror (GWOT)
  • Oversees Contingency Operations
  • Operation Noble Eagle
 • Army Recruiters

Rau cov Tub Rog uas muaj poj niam muaj txiv, tus khub yuav tsum ua hauj lwm, tab tom nrhiav hauj lwm los sis tab tom kawm ntawv. Cov niam txiv uas tsis tau sib yuav uas nyob hauv tib lub tsev yuav tsum ua raws li tib co kev cai no thiab.

Kuv yuav ua li cas thiaj pib?

Thov tiv tauj mus rau koj lub koom haum saib xyuas Kev Zov Me Nyuam tej Kev Pab & Kev Qhia Tawm nyob ntawm 888-291-9811 yog xav tau xov xwm thiab ntaub ntawv uas qhia txog tej chaw zov me nyuam uas koom qhov kev pab no.

Cov ntawv

Xyuas NACCRRA chaw website kom: