Kev Zov Me Nyuam uas Zoo

Thaum koj xaiv tau ib qho chaw zov me nyuam lawm, muaj tej yam uas ua kom yooj yim rau koj tsev neeg tau siv qhov kev zov me nyuam no. Koj ua tau li no: