child at child care provider location

Kev Xaiv Chaw Zov Me Nyuam

Txoj kev zov me nyuam uas zoo muaj tej yam no:

  • Cov neeg zov me nyuam nrog cov me nyuam tham ntau thiab siv lawv cov lus.
  • Cov niam txiv thiab cov neeg zov me nyuam sib tham txhua hnub hais txog lawv tus me nyuam kev noj qab nyob zoo.
  • Cov neeg zov me nyuam txawj ntse thiab twb tau txais kev cob qhia rau ntawm txoj kev zov me nyuam.
  • Cov neeg zov me nyuam zov tej pawg me nyuam uas tsis coob kom txhua tus thiaj tau tej kev saib xyuas thiab tu uas nws toob kas los ntawm neeg laus.
  • Qhov chaw zov me nyuam huv huv thiab tus neeg zov me nyuam muaj ib lub tswv yim kom thiaj ceev tau cov me nyuam kom nyob puaj phais thiab noj qab nyob zoo.
  • Muaj ob peb yam ntxim saib ntxim ua uas ua tau tag hnub thiab uas txhua tus me nyuam yuav nyiam koom.

Tej kev pab: Rau tej kev pab nrhiav chaw zov me nyuam, thov hu rau peb cov neeg uas paub zoo txog kev zov me nyuam rau ntawm 888-291-9811 los sis nrhiav kom tau tej chaw zov me nyuam nyob online.

Ntaub Ntawv:

Vis dis aus: 

Kev Xaiv Vis Dis Aus Rau Chaw Zov Me Nyuam