children playing with child care provider at location

Ua Ntej Koj Nrhiav ib Qho Chaw Zov Me Nyuam

Tej Theem thaum Xaiv ib Qho Chaw Zov Me Nyuam

 1. Kawm ntxiv txog tej yam kev zov me nyuam
 2. Nrhiav tej qhov chaw zov me nyuam uas tej zaum yuav ua raws li koj xav tau.
  Thov cov phooj ywg qhia txog tej qhov chaw, siv peb qhov nrhiav online, los sis nrog peb ib tug neeg uas paub txog kev zov me nyuam tham nyob ntawm (1-888-291-9811).
 3. Kawm ntxiv txog cov neeg zov me nyuam thaum hu xov tooj, xyuas hauv tej chaw website los sis nrog lwm cov niam txiv tham.
  Ntaub ntawv: Tej Lus Nug Thaum Xam Phaj hauv Xov Tooj
 4. Teem caij mus ntsib tej tus neeg zov me nyuam tim ntsej tim muag.
  Ntaub ntawv: Daim Ntawv Kuaj Xyuas Kev Zov Me Nyuam
 5. Nrog lwm tus neeg tham txog cov neeg zov me nyuam.
  Ntaub ntawv: Daim qauv qhia tej lus
 6. Xaiv ib tug neeg zov me nyuam uas yuav haum koj thiab koj tsev neeg!
 7. Npaj kom muaj lwm yam kev pab zov me nyuam.

Peb muaj ib co tswv yim uas pab thaum pauv chaw zov me nyuam thiab ua kom qhov chaw zov me nyuam pab tau koj tsev neeg.